OŁAWA

 

Nazwa zadania:

„Remont estakady nad linią PKP oraz ulicą miejską w km 125+269 drogi nr 94 w miejscowości Oława, remont ustroju niosącego oraz podpór na terenie PKP”

Inwestor:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział Wrocław, ul. Powstańców Śl. 186, 53-139 Wrocław

Opis robót:

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie remontu ustroju niosącego oraz podpór nr 11, 12, 13, 14 i 15 estakady nad linią PKP oraz ulicą miejską w km 125+269 drogi nr 94 w miejscowości Oława. Do zakresu prac remontowych w szczególności należy:

  • Wymiana łożysko oraz skucie istniejącego i wykonanie nowego żelbetowego „opłaszczowania” podpór nr 11 i 15,
  • Skucie istniejącego i wykonanie nowego „opłaszczowania” podpór nr 12, 13 i 14 w technologii torkretowania,
  • Rozbiórka istniejących i wykonanie nowych elementów tj.: płyta nadbetonu na belkach typu Płońsk, kapy chodnikowe, nawierzchnie na jezdni i chodnikach, przekrycia dylatacyjne, bariery ochronne, balustrady i oświetlenie.
Oława Oława Oława Oława Oława

PYSKOWICE

 

Nazwa zadania:

Rozbiórka obiektu istniejącego i budowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901, km 61+734 w miejscowości Pyskowice.

Inwestor:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice

Opis robót:

  • Usunięcie drzew i krzewów,
  • Przebudowę kabla teletechnicznego kolidującego z inwestycją,
  • Budowę mostu tymczasowego wraz z dojazdami dla przeprowadzenia ruchu do czasu oddania do użytku nowego obiektu,
  • Rozbiórkę istniejącego wiaduktu,
  • Budowę nowego wiaduktu w km 61+734 drogi wojewódzkiej nr 901 w miejscowości Pyskowice (Ustrój nośny ciągły, płytowy, żelbetowy. Rozpiętości teoretyczne przęseł 14m+20m+14m. Długość całkowita 61,02 m. Szerokość całkowita 14,94 m),
  • Budowę sieci kanalizacji deszczowej.
Pyskowice Pyskowice Pyskowice Pyskowice Pyskowice Pyskowice

GŁOGOCZÓW

 

Nazwa zadania:

Budowa kładki dla pieszych nad drogą krajową nr 7 w km 684+720 w miejscowości Głogoczów, w ramach programu: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie małopolskim.

Inwestor:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków

Opis robót:

Kładka w Głogoczowie, w km 684+720 drogi krajowej nr 7, o rozpiętości teoretycznej 43,34 m będzie miała 71,25 m długości i 10,50 m szerokości całkowitej. Konstrukcję nośną stanowił będzie łuk stalowy. Do łuku w dwóch miejscach, w części środkowej podwieszony zostanie pomost. Oprócz schodów zaprojektowano po obydwu stronach windy, które umożliwią wszystkim osobom przejście kładką na drugą stronę drogi. Ponadto inwestycja obejmuje budowę: dojść do kładki wraz z poboczami, odwodnienia liniowego, umocnienia skarpy, kanalizacji deszczowej w zakresie odwodnienie kładki oraz terenu przyległego, sieci elektroenergetycznych, stacji transformatorowej i instalację monitoringu.

Glogoczow