„Rozbudowa drogi krajowej nr 87 Nowy Sącz - Piwniczna - Granica Państwa od km 25+055,92 do km 27+808,37 (po istniejącym śladzie drogi wojewódzkiej nr 971) prowadzącej do projektowanego mostu granicznego na rzece Poprad – w ramach inwestycji pn. Udział w budowie mostu w Piwnicznej na rzece Poprad na drodze krajowej nr 87 wraz z dojazdami. Odc. I i II“

Inwestor/Zamawiający:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Krakowie

Ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków

Termin realizacji:

14.03.2013 – 12.10.2015

Wartość zadania:

54.615.486,28 PLN brutto

Opis budowy:

Zakres rozbudowy drogi krajowej nr 87 w km 25+055,92 – km 27+808,37 obejmował:

1. Roboty drogowe:

 • Budowę odcinka drogi krajowej nr 87 od km 27+808,37 do km 27+944,33 o długości 135,96 mb stanowiącej dojazd do mostu granicznego na rzece Poprad;
 • Budowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 971 od km 35+280,85 do km 35+711,25 o długości 430,40 mb;
 • Rozbudowę konstrukcji i nawierzchni drogi krajowej nr 87 od km 25+253,77 do km 27+808,37 o długości 2 554,60 mb;
 • Budowę skrzyżowania drogi krajowej nr 87 z drogą wojewódzką nr 971 i drogą powiatową nr K1519 w formie ronda w km 27+808,37 drogi krajowej nr 87.

2. Roboty mostowe:

 • Rozbiórkę istniejącego oraz budowę nowego mostu na rzece Poprad (wraz z objazdem tymczasowym – most tymczasowy z przęsłami o wymiarach: 24,2 + 30,4 + 24,4 + 24,2 m, długości całkowitej 103,2 m, szerokości całkowitej 8,98 m, zaprojektowanemu na obciążenie drogowe klasy B) w km 25+128,49 drogi krajowej nr 87. Konstrukcję nowego mostu nad rzeką Poprad i zelektryfikowaną jednotorową linią kolejową PKP nr 96 relacji Tarnów – Leluchów tworzą trzy oddzielne ustroje nośne o rozpiętościach teoretycznych przęseł: 27,0 + 80,0 + 27,0 m. Długość całkowita mostu wynosi 191,5 m, a całkowita szerokość 17,24 m. Obiekt został zaprojektowany na obciążenie drogowe klasy A i posiada dwukierunkową jezdnię o szerokości 8,60m oraz obustronne chodniki. Konstrukcję przęsła środkowego stanowią dwa łuki stalowe sztywno utwierdzone w pomoście. Pomost zaś, podwieszony za pomocą stalowych wieszaków, tworzy stalowy ruszt (belki główne będące jednocześnie ściągami łuków stężone prostopadłymi poprzecznicami) z zespoloną płytą pomostową sprężoną podłużnie. Przęsła skrajne natomiast wykonano, jako stalowy ustrój dwubelkowy, stężony prostopadłymi poprzecznicami, z zespoloną płytą betonową. Obiekt posadowiony jest bezpośrednio.
 • Rozbiórkę istniejącego oraz budowę nowego mostu nad potokiem Łomniczanka (wraz z objazdem tymczasowym – most tymczasowy, jednoprzęsłowy, wolnopodparty o rozpiętości teoretycznej 19,7 m, długości całkowitej 22,0 m i szerokości całkowitej 13,4 m, zaprojektowany na obciążenie drogowe klasy B) w km 27+742 drogi krajowej nr 87. Nowy obiekt, zaprojektowany na klasę obciążenia drogowego A, jest konstrukcją jednoprzęsłową, wolnopodpartą o rozpiętości teoretycznej 17,2 m, długości całkowitej 28,12 m i szerokości całkowitej 17,4 m. Ustrój niosący stanowią belki prefabrykowane strunobetonowe typu T zespolone z płytą żelbetową. Posadowienie obiektu zrealizowano jako pośrednie na palach fundamentowych wielkośrednicowych 1200 mm.
 • Budowę obiektu mostowego na potoku bez nazwy w km 27+184,36 drogi krajowej nr 87. Wybudowany obiekt posadowiony jest pośrednio na wzmocnionym technologią jet-grouting gruncie. Posiada konstrukcję małego mostu w formie ramy zamkniętej o wymiarach w świetle: 1,63 m x 3,00 m oraz gabarytach 2,39 m x 3,60 m. Szerokość całkowita obiektu wynosi 15,74 m, natomiast długość całkowita 4,60 m.

3. Remont muru oporowego zlokalizowanego wzdłuż drogi krajowej nr 87 od km 25+637,17 do km 26+874,90 (1 237,73 mb) wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu, remontem schodów terenowych oraz budową umocnienia prawego brzegu rzeki Poprad narzutem kamiennym. Zakres prac remontowych obejmował rozbiórkę skarbonatyzowanej i skorodowanej powierzchni betonu, iniekcję pęknięć i rys, wykonanie nowych płaszczy żelbetowych zespolonych ze starym betonem stalowymi kotwami oraz wykonanie żelbetowych kap chodnikowych i montaż balustrad stalowych.

4. Budowę sieci elektrycznej nN (0,23kV) – oświetlenia drogowego – o łącznej długości 4009,0 m; przebudowę napowietrznej sieci elektrycznej nN (0,15kV) o łącznej długości 1195,0 m; przebudowę sieci elektrycznej sN (20kV) o długości 352,0 m.

5. Przebudowę napowietrznej sieci teletechnicznej o łącznej długości 730,0 m; przebudowę sieci teletechnicznej o łącznej długości 1575,0 m; przebudowę linii teletechnicznej doziemnej własności Telekomunikacji Polskiej S.A. o długości 215,0 m; przebudowę linii teletechnicznej doziemnej własności Telekomunikacji Kolejowej Sp. z o.o. o długości 38,0 m.

6. Przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 378,0 m.

7. Przebudowę odwodnienia drogowego polegającego na budowie rowów odwadniających, ścieków oraz budowie kanalizacji deszczowej, wraz ze studniami, przykanalikami i studzienkami wodościekowymi o łącznej długości 3485,0 m.

8. Przebudowę przejazdu kolejowego kat. A wraz z urządzeniami sterowania ruchem kolejowym w km 113+069 linii kolejowej nr 069 Tarnów – Leluchów.

9. Przebudowę sieci infrastruktury kolejowej, na linii nr 096 Tarnów – Leluchów, o długości 240,0 m.

10. Przeniesienie budynku mieszkalnego (zabytkowa willa) na teren Sądeckiego Parku Etnograficznego.

Piwniczna1 Piwniczna2 Piwniczna3 Piwniczna4 Piwniczna5 Piwniczna6 Piwniczna7 Piwniczna8

„Remont wiaduktów WD-26, 2WD-27, WD-28 nad autostradą A4 w obszarze Węzła „Wielicka“ w Krakowie“

Inwestor/Zamawiający:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Krakowie

Ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków

Termin realizacji:

18.06.2015 – 07.10.2015

Wartość zadania:

2.105.711,77 PLN brutto

Opis budowy:

W ramach zadania wykonano następujące obiekty:

Wiadukt WD-26 w ciągu łącznicy 06P Kraków – Rzeszów

 • Pięcioprzęsłowy o konstrukcji niosącej ciągłej, płytowej, monolitycznej z betonu sprężonego.
 • Długość konstrukcji nośnej: 122,70 m.
 • Szerokość konstrukcji: 12,30 m.
 • Rozpiętość teoretyczna przęseł: 25,0+18,0+25,0+28,0+25,0 m.
 • Wiadukt usytuowany pod kątem 85/78/78° do przeszkód, które stanowią łącznica L2/potoki Malinówka/autostrada A4.
 • Klasa obciążenia A.

Wiadukt 2WD-27P - jezdnia prawa Kraków – Wieliczka

 • Wiadukt sześcioprzęsłowy, konstrukcja nośna przęseł ciągła, belkowo - płytowa, monolityczna, trzydźwigarowa, z betonu sprężonego, stężona poprzecznicami.
 • Długość konstrukcji nośnej: 180,88 m.
 • Szerokość konstrukcji: 13,70 m.
 • Rozpiętość teoretyczna przęseł: 27,0+12x29,22+2x33,25+27,0 m.
 • Wiadukt usytuowany pod kątem 59/0/50/61/61° do przeszkód, które stanowią: potok Malinówka/ Łącznica L2/ Łącznica L4/ Łącznica L1/Autostrada A4.
 • Przyczółki masywne, żelbetowe, filary słupowe o przekroju owalnym. Posadowienie podpór pośrednie na żelbetowych palach wielkośrednicowych.
 • Klasa obciążenia A.

Wiadukt 2WD-27L - jezdnia lewa Wieliczka - Kraków

 • Wiadukt sześcioprzęsłowy, konstrukcja nośna przęseł ciągła, belkowo - płytowa, monolityczna, trzydźwigarowa, z betonu sprężonego, stężona poprzecznicami.
 • Długość konstrukcji nośnej: 180,64 m.
 • Szerokość konstrukcji: 15,70 m.
 • Rozpiętość teoretyczna przęseł: 27,0+29,22+29,29+33,25+33,25+27,0 m.
 • Wiadukt usytuowany pod kątem 59/0/50/61/61° do przeszkód, które stanowią: potok Malinówka/ Łącznica L2/ Łącznica L4/ Łącznica L1/Autostrada A4.
 • Przyczółki masywne, żelbetowe, filary słupowe o przekroju owalnym. Posadowienie podpór pośrednie na żelbetowych palach wielkośrednicowych.
 • Klasa obciążenia A.

Wiadukt WD-28 w ciągu łącznicy Wieliczka – Katowice

 • Wiadukt czteroprzęsłowy, konstrukcja nośna przęseł ciągła, płytowa, monolityczna, z betonu sprężonego.
 • Długość konstrukcji nośnej: 103,70 m.
 • Szerokość konstrukcji: 12,30 m.
 • Rozpiętość teoretyczna przęseł: 21,0+30,0+30,0+21,0 m.
 • Wiadukt usytuowany pod kątem 56° do przeszkody, którą stanowi Autostrada A4.
 • Przyczółki masywne, żelbetowe, filary słupowe o przekroju owalnym. Posadowienie podpór bezpośrednie.
 • Klasa obciążenia A.

Zakres prac obejmował:

 • Zwolnienie (rozkucie) mocowania dylatacji na ściance zaplecznej przyczółka A (od strony Krakowa)
 • Rektyfikacja łożysk na przyczółku A.
 • Rektyfikacja łożysk na filarze D.
 • Korekta wysokościowa niwelety jezdni, krawężników, chodników, gzymsów, urządzeń odwodnienia w rejonie skrzydeł przyczółka A oraz na dojeździe od strony Krakowa.
 • Wymiana neoprenowych wkładek dylatacyjnych i uszczelnienie nieszczelności na styku dylatacji z nawierzchnią.
 • Wymiana istniejących rur odwodnienia z PCV wraz z uszczelnieniem styku kapy chodnikowej z krawężnikiem i pomiędzy krawężnikami.
 • Likwidacja lokalnych ognisk korozji zbrojenia.
 • Lokalne naprawy uszkodzonego betonu konstrukcji niosącej i podpór.
 • Wykonanie powłok antykorozyjnych na całości powierzchni betonowych wiaduktu wraz z powłokami antygraffiti na podporách do wysokości 3,0m.
 • Usunięcie ognisk korozji i wykonanie napraw powłok antykorozyjnych elementów stalowych takich jak łożyska, dylatacje, balustrady, barieroporęcze, śruby kotwiące i łączniki barier.
Wielicka1 Wielicka2 Wielicka3
Wielicka4 Wielicka5 Wielicka6

„Przebudowa mostu w ciągu DW 350 km 50+268 w miejscowości Parowa nad Potokiem Czerna Wielka.

Inwestor/Zamawiający:

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu

ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław

Termin realizacji:

18.02.2015 – 16.10.2015

Wartość zadania:

2.423.532,60 PLN brutto

Opis budowy:

Zakres prac obejmował:

 1. Budowę obiektu mostowego o rozpiętości teoretycznej 7,75 m; klasa obciążenia A; ustrój swobodnie podparty; szerokość użytkowa 2x3,5m dla klasy drogi G; przyczółki żelbetowe posadowione na kolumnach wykonanych w technologii jet-grountig; ustrój nośny żelbetowy – płytowy z wykorzystaniem belek prefabrykowanych DS.-9.
 2. Roboty rozbiórkowe, fundamentowanie, zbrojenie, betonowanie, izolacje, elementy zabezpieczające chodnika, bariery energochłonne, budowa jazu z wykonaniem płyty wypadowej na całej szerokości ścian przyczółków z elementów stalowych, zabezpieczenie koryta potoku poprzez umocnienie kostką kamienną, umocnienie, pomiarowo-geodezyjne, odwodnieniowe, telekomunikacyjne, elektryczne.
Parowa1 Parowa2 Parowa3 Parowa4 Parowa5
Parowa6 Parowa7 Parowa8
Parowa9 Parowa10 Parowa11