Modernizacja mostu w km 202,403 linii kolejowej nr 274 Wrocław Świebodzki - Zgorzelec

 

Inwestor/Zamawiający:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

ul. Joannitów 13, 50-525 Wrocław

Termin realizacji:

10/2012 – 07/2014

Wartość zadania:

27.774.387,19 PLN brutto

Opis budowy:

Obiekt jest zabytkowym mostem o architekturze wzorowanej na kamiennych budowlach rzymskich. Wzniesiono go w latach 1842 – 1844, a po zniszczeniu jego części (3 przęsła, 2 filary) został on odbudowany w roku 1954. Na potrzeby budowy zużyto wtedy 48.000 m3 granitu oraz 8.000 m3 piaskowca. Do wykonania rusztowań przęseł łukowych wykorzystano 27.000 m3 drewna sosnowego. Konstrukcja mostu składa się z 30 przęseł łukowych wspartych na masywnych filarach. Na obiekcie znajdują się 2 niezelektryfikowane tory kolejowe wraz z oznakowaniem oraz urządzeniami sterowania ruchu kolejowego. Całkowita długość mostu wynosi 472,90 m, a jego szerokość 8,65 m. Wysokość obiektu zmienia się w przedziale od 7,54 m do 31,60 m, natomiast rozpiętość poszczególnych przęseł od 6,75 m do 22,35 m.

Modernizacja mostu polegała na całkowitej wymianie koryta balastowego wraz z torowiskiem kolejowym. Wykonano nowe prefabrykowane gzymsy z balustradami oraz monolityczną płytę betonową. W korycie balastowym wykonano nowe torowisko oraz przebudowano urządzenia sterowania ruchem kolejowym, zarówno po polskiej jak i niemieckiej stronie. Przeprowadzono także kompletną renowację powierzchni kamiennych konstrukcji mostu. W celu ujednolicenia elewacji obiektu na przęsłach 26 – 30, które zostały odbudowane po II Wojnie Światowej jako betonowe, wykonano imitację granitu ze sztucznego kamienia. Wcześniej jednak naprawiono wszelkie pęknięcia oraz zarysowania konstrukcji poprzez iniekcję ciśnieniową żywicami. Powierzchnie prefabrykowanych gzymsów oraz balustrad zostały powleczone specjalną farbą z pigmentem w kolorze piaskowca. Uzyskany w ten sposób efekt nawiązuje do pierwotnego wyglądu mostu.

Zgorzelec Zgorzelec Zgorzelec Zgorzelec Zgorzelec Zgorzelec

Przebudowa Placu Słowiańskiego wraz z ciągami pieszymi w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Starówski Miejskiej w Żaganiu – etap I.

 

Inwestor/Zamawiający:

Gmina Żagań o statusie miejskim

Pl. Słowiański 17, Żagań

Termin realizacji:

05/2014 – 11/2014

Wartość zadania:

1.984.884,59 PLN brutto

Opis budowy:

Przebudowany plac Słowiański jest objęty ścisłą ochroną konserwatorską. Przebudowa polegała na usunięciu starych nawierzchni jezdni, parkingów i ciągów pieszych z mas bitumicznych i kostki brukowej typu Holland oraz zastąpieniu ich nowoprojektowanymi nawierzchniami wykonanymi z kamienia granitowego surowo łupanego i cięto-łupanego.

Zgorzelec Zgorzelec Zgorzelec