Spółka FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. jest posiadaczem certyfikatu systemu zarządzania jakością dla:

  • wykonywania robót budowlanych w zakresie dróg lądowych, sieci inżynierskich, obiektów mostowych oraz budowli kolejowych.
  • budowy obiektów niemieszkalnych budownictwa lądowego.
  • produkcji, montażu i napraw konstrukcji stalowych.

zgodnie z wymaganiami normy ČSN EN ISO 9001:2001

 

Niniejszy certyfikat uzupełniony jest o certyfikat kompetencji dla robót budowlanych i drogowych w branży dróg lądowych oraz dla robót budowlanych w branży budowli kolejowych, które są uszczegółowione w Branżowym systemie jakości w branży dróg lądowych (RSJ-PK) i Systemie troski o jakość w branży podtorza kolejowego Czeskich Kolei.

 

Zdolność osiągnięcia wyznaczonych celów jakości w wybranych branżach według branżowej klasyfikacji działalności gospodarczej (PKD) bazuje na wykonywaniu technologii budowlanych w zakresie warunków, jakie są sformułowane w odrębnych procesach technologicznych podanych w Certyfikacie kompetencji.

 

Duży certyfikat kompetencji potwierdza, że spółka FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s. jest kompetentna do produkcji, montażu na budowie oraz napraw konstrukcji stalowych:

  • konstrukcji mostowych kolejowych oraz innych konstrukcji projektowanych zgodnie z ČSN 736205 i technicznymi przepisami czeskich kolei,
  • ze stali o wysokiej wytrzymałości z granicą plastyczności wyższą aniżeli 400 MPa
  • ze stali patynowanej
  • z rur zgodnie z ČSN 731403
  • z połączeniami tarciowymi ze śrubami o wysokiej wytrzymałości zgodnie z ČSN 731495
  • z połączeniami nitowymi zgodnie z ČSN 732601-Z2, art. 203, z poszerzeniem wg art. 205 a), f), g), i), j) i k)

 

Spółka FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s. jest także posiadaczem certyfikatu dla procesu spawania zgodnie z ČSN EN ISO 3834-2 przy produkcji i montażu konstrukcji stalowych.