Firesta - stavíme pro Vás

Nová Karolina, Ostrava - Lávka pro pěší

Investor/objednatel:

New Karolina Shopping Center Development, s.r.o.

Termín realizace:

04/2011 - 11/2011

Popis stavby:

SO 201 Ocelová lávka - přemostění ul. Porážkové, trati ČD a ul. Frýdlantské je řešeno ocelovou obloukovou konstrukcí o jednom poli s mezilehlou mostovkou. Mostovka je ve střední části zavěšena na oblouk prostřednictvím závěsů. Mimo oblast zavěšení je mostovka navržena jako spojitý ocelový nosník podepřený na příčníku oblouku a následně na budově OZC a na opěře za ul. Frýdlantskou. Celková délka mostu je 146,34 m, volná šířka mezi zábradlím je 3,5 m, šířka nosné konstrukce je 4,6 m.

SO 202 Betonová lávka - přemostění ul. Místecké je řešeno novou spojitou železobetonovu konstrukcí o třech polích s využitím základů původní lávky. Mostovka je tvořena betonovým jednotrámovým průřezem se shodným průřezem jako lávka ocelová. Mostovka je navržena jako dodatečně předpjatá. Celková délka mostu je 66,286 m s rozpětím polí 17+24+23,2 m, volná šířka mezi zábradlím je 3,5 m, šířka nosné konstrukce je 4,6 m.

SO 401 Kabely veřejného osvětlení jsou nainstalovány v madle zábradlí obou lávek a jsou napojeny na rozvaděč umístěnýá pod lávkou v prostoru mezi ul. Frýdlantskou a Místeckou. Osvětlení mostovek je zajištěno umístěním světelných zdrojů (LED) do madla ocelového zábradlí po obou stranách lávek.

SO 402 Slavnostní osvětlení je nainstalováno v obou mostních obloucích ocelové lávky SO 201 a je tvořeno LED páskou. Pro napájení svítidel jsou použity vodiče se silikonovou izolací, odolné proti UV.

SO 301 Vody z obou lávek jsou svedeny kanalizačními přípojkami do stávající kanalizace podél ul. Frýdlantské a ul. Místecké. V rámci stavby byla provedena i přeložka stávajícího ntl plynovodu, který byl v kolizi s podpěrou č. 3 v blízkosti ul. Místecká. Na obou objektech v ploše 1001 m2 je provedena pochozí izolace TARCO. Na chodnících propojující obě lávky je proveden litý asfalt. Úpravy pod objekty lávek bylo provedeno odlážděním lomovým kamenem do betonu.

Fotogalerie

Nová Karolina, Ostrava - Lávka pro pěší
Nová Karolina...
Nová Karolina, Ostrava - Lávka pro pěší
Nová Karolina...
Nová Karolina, Ostrava - Lávka pro pěší
Nová Karolina...
Nová Karolina, Ostrava - Lávka pro pěší
Nová Karolina...
Nová Karolina, Ostrava - Lávka pro pěší
Nová Karolina...
Nová Karolina, Ostrava - Lávka pro pěší
Nová Karolina...