Firesta - stavíme pro Vás

Vedení organizace vyhlašuje tuto politiku BOZP:

OTEVŘENÝ PŘÍSTUP

 • Organizace umožní přístup veřejnosti a zainteresovaným stranám ke všem informacím o rizicích při práci, dopadech a profilu organizace.
 • Bude podporována výměna informací a otevřený dialog se zaměstnanci, subdodavateli, zákazníky, uživateli staveb, spolupráce s orgány státní správy, krajskými úřady a zájmovými skupinami.

PRÁVNÍ A JINÉ POŽADAVKY

 • Management organizace se zavazuje plnit požadavky platných zákonů a nařízení na ochranu zdraví zaměstnanců při práci a jiné požadavky, ke kterým se organizace zavázala a které se vztahují k jejím rizikům.
 • Organizace bude dodržovat závazné limity emisí do životního prostředí a usilovat o jejich minimalizaci.

VSTUPNÍ STAVEBNÍ MATERIÁLY

 • Budou používány přednostně nové bezpečné materiály, výrobky a služby vzhledem ke zdraví všech osob přicházející s nimi do styku a bezpečné práci s nimi, budou podněcováni a zvýhodňováni jejich dodavatelé.

ZAŘÍZENÍ, TECHNOLOGIE A PROVOZ STAVENIŠTĚ

 • Organizace se zavazuje dbát o řádnou údržbu stavebních strojů, mechanismů a zařízení, používat přednostně bezpečné technologie směrem ke zdraví zaměstnanců a pozdějších uživatelů staveb.
 • Provoz každého staveniště bude zabezpečován s ohledem na minimalizaci možného bezpečnostně-pracovního rizika.

STAVEBNÍ DÍLO

 • Organizace se zavazuje zabezpečovat řádný úklid a úpravu okolí hotového stavebního díla, bezpečnou a odpovědnou likvidaci zbytkových odpadů před předáním díla zákazníkovi.
 • Budou poskytovány rady, případně vzděláváni uživatelé staveb, subdodavatelé i veřejnost.

ODPOVĚDNOST

 • Vrcholové vedení organizace nese celkovou odpovědnost za bezpečnostní politiku organizace. K jejímu zajištění se vedení organizace zavazuje vytvořit potřebné materiální, personální, technické a finanční zdroje.
 • Za realizaci bezpečnostní politiky jsou stanoveny konkrétní pravomoci a odpovědnosti.

OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

 • Bude dbáno o ochranu a zdraví zaměstnanců, uživatelů staveb a ochranu vnějších subjektů souvisejících s prostředím, ve kterém organizace vykonává svoji činnost.

VZDĚLÁVÁNÍ

 • Na všech stupních řízení bude organizace vzdělávat, cvičit a motivovat zaměstnance, uvědomovat je o rizicích a dopadech jejich práce.
 • Bude organizováno předávání bezpečnostních zkušeností mezi organizací, subdodavateli a spolupracujícími společnostmi.

PRINCIP PREVENCE A NEUSTÁLÉHO ZLEPŠOVÁNÍ

 • Vedení organizace se zavazuje k neustálému zdokonalování své bezpečnostní politiky, cílů, programů a svého bezpečnostního profilu v rámci svých cílů, cílových hodnot a programů.