Firesta - stavíme pro Vás

certifikat Společnost FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. je držitelem certifikátu systému managementu jakosti pro:

  • provádění stavebních prací v oboru pozemních komunikací, inženýrských sítí, mostů a železničních staveb
  • provádění výstavby nebytových objektů pozemního stavitelství
  • výrobu, montáž a opravy ocelových konstrukcí

v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2001


  certifikatcertifikatcertifikat Tento certifikát je doplněn o průkaz způsobilosti pro stavební a silniční práce v oboru pozemních komunikací a pro stavební práce v oboru železničních staveb, které jsou specifikovány Rezortním systémem jakosti v oboru pozemních komunikací (RSJ-PK) a Systémem péče o jakost v oboru železničního spodku Českých drah.


  certifikatcertifikat Schopnost dosáhnout stanovených cílů jakosti ve vybraných oborech dle odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ) je podložena prováděním stavebních technologií ve smyslu podmínek, které jsou formulovány ve vlastních technologických postupech jmenovaných v Průkazu způsobilosti.


certifikat Velký průkaz způsobilosti potvrzuje, že společnost FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s. je způsobilá pro:

  • výrobu, staveništní montáž a opravy ocelových konstrukcí
  • železničních mostních konstrukcí a dalších konstrukcí navrhovaných podle ČSN 736205 a technických předpisů českých drah
  • z oceli vysoké pevnosti s mezí kluzu vyšší než 400 MPa
  • z patinující oceli
  • z trubek podle ČSN 731403
  • s třecími spoji se šrouby vysoké pevnosti podle ČSN 731495
  • s nýtovými spoji podle ČSN 732601-Z2, čl. 203, s rozšířením dle čl. 205 a), f), g), i), j) a k)

Společnost FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s. je také držitelem certifikátu pro proces svařování dle ČSN EN ISO 3834-2 při výrobě a montáži ocelových konstrukcí.


certifikat Společnost FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s. je také držitelem certifikátu pro proces svařování dle ČSN EN ISO 3834-2 při výrobě a montáži ocelových konstrukcí.